اشتراک : پاسخ به پروستاتیت مزمن
با سلام، بله میشه آزمایش کشت پروستات و هم آنالیز داد. شوک ویو از نظر علمی تاثیری ندارد.