دسته بندی ها: مثانه

این عضو مانند کیسه‌ای برای جمع شدن ادرار حاصل از فعالیت کلیه و جدار آن از ماهیچه و بافت پیوندی ارتجاعی است. مثانه انسان می‌تواند حداکثر یک لیتر ادرار در خود نگه دارد.