دسته بندی ها: بیماری‌های جنسی

بیماری‌های آمیزشی یا عفونتهای منتقله آمیزشی (sexually transmitted disease (STD)) یا (venereal disease (VD)) نامی کلی برای بیماریهای گوناگونی است که از طریق انواع روش‌های آمیزش جنسی (آمیزش جنسی دهانی، مهبلی، مقعدی) انتقال پیدا می‌کنند.