دسته بندی ها: مجرای ادراری

مجرای ادراری شامل کلیه،میزنای و مثانه می‌باشد و از جمله کارهای این دستگاه می‌توان به دفع مواد زائد بدن، تنظیم آب بدن و تنظیم نمک بدن اشاره کرد