اشتراک : پاسخ به درد ناحیه چپ شکم
سلام ناپروکسن ۲۵۰ هر هشت ساعت